بررسی و درمان کلیه اختلالات غدد بزاقی

شامل بیماری های التهابی و انواع تومور ها، انجام جراحی پیشرفته با تجهیزات لازم برای حفظ عملکرد کلیه شاخه های عصب صورتی