جراحی پیشرفته انواع سرطان های ناحیه سر و گردن

شامل حفره دهان.فک .سینوس ها.غدد بزاقی.حنجره و نای و استفاده از پیوند های بافتی(فلاپ) برای بازسازی انواع نقایص آناتومیک سر و گردن