انجام خدمات قابل ارایه در مطب

نظیر بررسی و درمان سرگیجه.ساکشن گوش با استفاده از میکروسکوپ.جااندازی شکستگی بینی.انجام نمونه برداری و جراحی های سرپایی .تزریق های گوش میانی زیر میکروسکوپ و ...