انجام انواع جراحی های پیشرفته بیماری های گوش به کمک میکروسکوپ و اندوسکوپ شامل پارگی های پرده گوش

کلستئاتوم و عمل بهبود شنوایی از طریق جراحی استاپدوتومی برای موارد اتواسکلروز(سفتی و چسبندگی استخوانچه رکابی گوش میانی) در مجهزترین اتاق عمل های تهران